Algemene voorwaarden

Dienstverlening

SV Method biedt op haar website een platform aan waarop gebruikers (i) informatie tot zich kunnen nemen en (ii) met elkaar in contact kunnen komen door middel van een forum. 

SV Method is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen, zonder hiervan aankondiging te doen. 

Eigendomsrechten

Op alle door SV Method ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij SV Method. U mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de (online) cursus ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via SV Method aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SV Method.

Account

Het account is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. SV Method is gerechtigd om het account van de gebruiker te sluiten indien blijkt dat de gebruiker derden gebruik heeft laten maken van zijn account, in welk geval gebruiker geen recht heeft op enige vorm van restitutie.

Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

Gegevensverwerking

SV Method verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot gebruikers en bezoekers van de website voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. 

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij SV Method daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Tarieven

Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

(Deel)restitutie van uw geld is niet mogelijk.

SV Method kan haar tarieven en prijzen van tijd tot tijd aanpassen.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van de website www.svmethod.com en www.svmethod.nl en bijbehorend forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. SV Method is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website(s) van SV Method. De content is door SV Method met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, SV Method aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Toepasselijkheid

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen

SV Method behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.